Calls open van Klein Geluk, Gezonde Toekomst Dichterbij en Zorg én Perspectief!

Nieuws

Vierde en laatste subsidieronde van Zorg én Perspectief

21 juni 2016

Op 21 juni is de vierde en laatste subsidieronde van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) geopend. Het doel van ZéP is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten.

Dit is een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen de gebieden ‘Kracht’ en ‘School’ voor de doelgroep jongeren met een chronische aandoening tot 25 jaar. Het gaat bij Kracht om het in de eigen kracht zetten van jongeren met een chronische aandoening en hun gezinnen (‘empowerment’). Bij School gaat het om het verkleinen van negatieve effecten van het hebben van een chronische aandoening op de totale schoolcarrière. Het betreft het brede palet van basis- tot universitair onderwijs, zowel in het regulier als het speciaal onderwijs.

Voorwaarden subsidieaanvragen
Aanvragen kan tot en met 8 september 14:00u. Bij de beoordeling van projecten worden de volgende criteria gebruikt:

  1. jongeren uit de doelgroep zijn betrokken;
  2. voor het verder ontwikkelen, borgen en implementeren van activiteiten wordt met de relevante veldpartijen samengewerkt;
  3. waar mogelijk wordt rekening gehouden met diversiteit. Bijvoorbeeld met verschillen in leeftijd, sekse, sociaaleconomische status en culturele achtergrond;
  4. aandacht voor aspecten als borging, implementatie en evaluatie.

Per project is maximaal €100.000,- beschikbaar. De maximale looptijd is vastgesteld op 1 jaar, met de startdatum van 1-1-2017. Op de webpagina van Zorg én Perspectief staan de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie.

Over Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van Fonds NutsOhra is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door de aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan hun sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZéP in het programma heeft. Daarnaast heeft het programma het doel om deze thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, teneinde structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Kijk voor meer informatie op http://www.fondsnutsohra.nl/zorg-en-perspectief/

Lees verderSluiten

Klein Geluk opent laatste subsidieronde voor organisaties

17 juni 2016

Tot 10 augustus 2016 kunnen organisaties bij Fonds NutsOhra een subsidieaanvraag indienen voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit is de laatste call van het programma Klein Geluk, in de loop van 2017 zal worden besloten of (en in welke vorm) het programma wordt vervolgd.

Meer kwaliteit van leven
Het programma Klein Geluk richt zich op mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het gaat hierbij om mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Zorg voor kansen
Mensen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om zelf regie voeren of meedoen met sociale activiteiten. Klein Geluk ondersteunt daarom de handicapspecifieke meerkosten binnen projecten die bijdragen aan autonomie, sociale participatie en/of welbevinden.

Aanvragen
Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk, die actief gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en welzijnsorganisaties, maar ook burgerinitiatieven worden van harte uitgenodigd om een aanvraag voor hun project in te dienen.

Budget
In deze zevende call stelt Klein Geluk € 260.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 per subsidieaanvraag waarbij er minimaal 40 personen meer kwaliteit van leven zullen ervaren. Wanneer er bijvoorbeeld 20 individuele zorggebruikers betrokken zijn, is de maximale bijdrage van Fonds NutsOhra € 10.000.

Meer weten?
Heeft uw organisatie een goed idee voor een project? Of wilt u weten aan welke criteria uw aanvraag moet voldoen? Lees dan de Calltekst of neem contact met ons op: caroline_hop@fondsnutsohra.nl of 06 – 1243 0950.

Lees verderSluiten

Reportage stichting Hoezo Anders over gevolgen afschaffing basisbeurs

13 juni 2016

Stichting Hoezo Anders heeft een reportage gemaakt over de gevolgen van de afschaffing van de basisbeurs voor jongeren met een chronische aandoening. Deze reportage sluit zeer goed aan op de de brief over School, die het Jongerenpanel kortgeleden gestuurd heeft aan de verkiezingscommissies van alle politieke partijen, en benadruk nogmaals de urgentie van het probleem.

Het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief heeft vier brieven (over de thema’s Zorg, School, Sport en Werk) gestuurd aan de verkiezingscommissies, met als doel om meer aandacht te vragen voor jongeren met een chronische aandoening in de verkiezingsprogramma’s. Meer informatie over de brieven is hier te vinden.

Meer nieuws Houd mij op de hoogte van nieuws over Fonds NutsOhra

Agenda

1 - 06 - 2016 tot 15 - 09 - 2016

Kansfonds: Oproep projectaanvragen Opgroeien in armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks meer is in te halen. Het Kansfonds roept op tot het indienen van projectaanvragen die kinderen en gezinnen versterken in hun mogelijkheden.  Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opvoeden. Meer zelfvertrouwen opdoen. Durven praten over de problemen. En steun uit de buurt.  De deelnemende projecten krijgen volop de kans te leren van elkaar. Tussen 1 juni en 15 september 2016 kunnen organisaties hiervoor weer bij het Kansfonds een projectaanvraag indienen. Deze ronde staat het thema samen opvoeden centraal. Hoe kunnen ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen rondom het gezin meer voor elkaar betekenen in de opvoeding? Meer informatie op:  http://www.Kansfonds.nl/armoede.

29 - 09 - 2016

Symposium “Maak het verschil”: Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in de huisartsenpraktijk

Huisartsenzorg voor patiëntengroepen in achterstandssituaties is complex en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit symposium biedt nieuwe kennis, best practices en tips.

14 - 11 - 2016

Club van 100

De Club van 100 is een jaarlijks invitational symposium waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. De Club van 100 is de komende drie jaar dé plek om de stand van zaken te delen en toe te werken naar een integrale aanpak voor de sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening.

Meer agenda